หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-4-051ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ป้องกันความสูญเสียระดับ 4

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ป้องกันความสูญเสียระดับ 4 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การพัฒนาและกำหนดนโยบาย การกำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย การฝึกอบรมและให้คำปรึกษากับพนักงาน และการประเมินผลนโยบายและวิธีปฏิบัติ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
021051 พัฒนาและกำหนดนโยบาย 1.1กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการบ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นการควบคุม และการรายงานในเรื่องความปลอดภัย 021051.01 54772
021051 พัฒนาและกำหนดนโยบาย 1.2กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในถือครองและจัดเก็บสินค้าอันตราย 021051.02 54773
021051 พัฒนาและกำหนดนโยบาย 1.3กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และจัดเก็บอย่างปลอดภัย 021051.03 54774
021051 พัฒนาและกำหนดนโยบาย 1.4กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการยก เคลื่อนย้ายสิ่งของ 021051.04 54775
021051 พัฒนาและกำหนดนโยบาย 1.5กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 021051.05 54776
021051 พัฒนาและกำหนดนโยบาย 1.6จัดหา/จัดเตรียมงบประมาณด้านการเงินและบุคลากรสำหรับพัฒนานโยบายและกำหนดวิธีการปฏิบัติเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 021051.06 54777
021051 พัฒนาและกำหนดนโยบาย 1.7พัฒนาระบบที่สามารถกระตุ้นให้พนักงานบอกและรายงานเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม 021051.07 54778
021052 กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย 2.1 กำหนดวิธีการปฏิบัติในการถือครองและจัดเก็บสินค้าอันตราย 021052.01 54779
021052 กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย 2.2 กำหนดวิธีการปฏิบัติในการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และจัดเก็บอย่างปลอดภัย 021052.02 54780
021052 กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย 2.3กำหนดวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการยก เคลื่อนย้ายสิ่งของ 021052.03 54781
021052 กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย 2.4 กำหนดวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 021052.04 54782
021053 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษากับพนักงาน 3.1 จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 021053.01 54783
021053 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษากับพนักงาน 3.2 อธิบายข้อมูลข่าวสารเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานได้อย่างชัดเจน 021053.02 54784
021053 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษากับพนักงาน 3.3 กำหนดกระบวนการ/วิธีการให้คำปรึกษาแก่พนักงานได้อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายขององค์กรในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 021053.03 54785
021053 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษากับพนักงาน 3.4 ให้ข้อมูลและคำตอบที่ชัดเจนอย่างทันท่วงทีแก่พนักงานในประเด็นที่นำมาปรึกษา 021053.04 54786
021054 ประเมินผลนโยบายและวิธีปฏิบัติ 4.1สร้างระบบในการติดตามเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายขององค์กรโดยให้มีการบันทึกข้อมูลเรื่องการบาดเจ็บและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 021054.01 54787
021054 ประเมินผลนโยบายและวิธีปฏิบัติ 4.2ประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายขององค์กร 021054.02 54788
021054 ประเมินผลนโยบายและวิธีปฏิบัติ 4.3ปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 021054.03 54789
021054 ประเมินผลนโยบายและวิธีปฏิบัติ 4.4ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดทางกฎหมายและนโยบายขององค์กรในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 021054.04 54790

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะด้านการสื่อสาร

1.1    ทักษะในการถามคำถามได้ตรงประเด็นและตรงตามความต้องการ

1.2    ทักษะการกำหนดและแบ่งความรับผิดชอบในหน้าที่งาน

1.3    ทักษะในการอธิบายและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานได้อย่างชัดเจน

1.4    ทักษะในการให้คำแนะนำ

1.5    ทักษะในการรายงานถึงความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

1.6    ทักษะในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร

1.7    ทักษะการใช้และการตีความการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูด

1.8    ทักษะการใช้ภาษา และแนวคิดตามวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม

2.    ทักษะในการพัฒนาระบบและกระบวนการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

3.    ทักษะด้านการอ่าน เขียน และการคำนวณ

3.1    ทักษะด้านการอ่าน และเขียนเอกสาร

3.2    ทักษะการเขียนรายงาน

3.3    ทักษะการวิเคราะห์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.4    ทักษะด้านการคำนวณ

4.    ทักษะด้านเทคนิค 

4.1    ใช้ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

4.2    ทางออกฉุกเฉิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

2.    ความรู้เรื่องการถือครองและการจัดเก็บสินค้า/เครื่องมือ อุปกรณ์ที่อันตรายและไม่อันตราย

3.    ความรู้เรื่องนโยบายขององค์กรและวิธีการปฏิบัติงาน ในเรื่อง :

3.1    การอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3.2    เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานและลูกค้า

3.3    ลำดับขั้นในการควบคุม/ตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3.4    แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมค้าปลีก

3.5    วิธีปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

3.6    ระบบการรายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

4.    ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการปฏิบัติเมื่อเกิดการหกหรือการรั่วไหลของวัตถุ /สารเคมี อุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย

5.    ความรู้เรื่องข้อกำหนดทางกฎหมายและแนวปฏิบัติในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

6.    ความรู้เรื่องวิธีการใช้ลิฟต์ที่ปลอดภัย

7.    ความรู้เรื่องวิธีการกำจัดของเสีย และวัตถุอันตราย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

2.1    ข้อกำหนดทางกฎหมายและแนวปฏิบัติในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

2.2    นโยบายขององค์กร และวิธีการปฏิบัติงาน

2.3    อุปกรณ์ที่ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1.    สินค้าอันตราย  : เช่น

1.1    สารเคมี

1.2    เครื่องใช้ไฟฟ้า

1.3    วัตถุไวไฟ2.    เครื่องมือ และอุปกรณ์ : เช่น

2.1    อุปกรณ์ทำความสะอาด

2.2    อุปกรณ์ในการยก หรือเคลื่อนย้ายสินค้า

2.3    อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้า ตู้เย็น

2.4    เครื่องชั่งน้ำหนัก

2.5    เครื่องพิมพ์

2.6    เครื่องบรรจุภัณฑ์

2.7    เครื่องใช้ไฟฟ้า

3.    นโยบายและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน : เช่น

3.1    อุบัติเหตุ

3.2    เหตุการณ์ที่อาจเกิดอันตรายต่อพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก

3.3    วิธีการดับเพลิง

3.4    การรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ

3.5    การเรียกคืนสินค้าที่มีการปนเปื้อน

3.6    วิธีการอพยพพนักงานและลูกค้า

3.7    ระบบการเตือนภัย

4.    ข้อเสนอแนะที่ได้รับ : อยู่ในรูปแบบ 

4.1    ด้วยวาจา

4.2    ลายลักษณ์อักษร

4.3    ในนามของกลุ่มหรือรายบุคคล

5.    วิธีการรายงาน : อยู่ในรูปแบบ 

5.1    ทางอิเล็กทรอนิกส์

5.2    ลายลักษณ์อักษร

5.3    ตารางการปฏิบัติงาน

6.    การฝึกอบรม : เช่น

6.1    การซ้อมเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้

6.2    การฝึกอบรมในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

6.3    การฝึกอบรมในเรื่องการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมค้าปลีก

7.    กระบวนการ/วิธีการให้คำปรึกษา : เกี่ยวข้องกับ

7.1    การจัดประชุมพนักงานในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

7.2    การประชุมระดับพนักงานและระดับผู้บริหาร

7.3    ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากพนักงานเพื่อพัฒนาการทำงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบถามปากเปล่า/สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เฉพาะด้าน

2. แฟ้มข้อมูลประวัติการทำงานและรายงานผลการปฏิบัติงานจากบุคคลที่สามยินดีต้อนรับ