Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของร้านค้า
1
2
รักษาความปลอดภัยของร้านค้า
3
4
5
6
จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
7
8
9
10
จัดการความเสี่ยงร้านค้า
11
12
13
14

ยินดีต้อนรับ