หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รักษาความปลอดภัยของร้านค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-4-050ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รักษาความปลอดภัยของร้านค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ป้องกันความสูญเสีย ระดับ 4 และ บริหารร้านค้า ระดับ  46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพป้องกันความสูญเสีย ระดับ 4 และ บริหารร้านค้า ระดับ 4 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การให้ข้อมูลแก่สมาชิกในทีมในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การเชื่อมโยงสมาชิกในทีมเข้ากับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การติดตามและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และการระบุเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานที่จำเป็นต้องฝึกอบรม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
021041 ให้ข้อมูลแก่สมาชิกในทีมในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 1.1อธิบายถึงนโยบายขององค์กรและข้อกำหนดในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้กับสมาชิกในทีมทราบอย่างชัดเจนและถูกต้องรวมถึงวิธีการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 021041.01 54747
021041 ให้ข้อมูลแก่สมาชิกในทีมในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 1.2 อธิบายได้ถึงวิธีการที่ทำให้สมาชิกในทีมทราบและเข้าใจนโยบายและวิธีการในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 021041.02 54748
021041 ให้ข้อมูลแก่สมาชิกในทีมในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 1.3 ให้ข้อมูลเรื่องอันตรายและวิธีการควบคุมความเสี่ยงแก่สมาชิกในทีมได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ 021041.03 54749
021042 เชื่อมโยงสมาชิกในทีมเข้ากับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 2.1 เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการให้ข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 021042.01 54750
021042 เชื่อมโยงสมาชิกในทีมเข้ากับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 2.2ยกชื่อหรืออ้างอิงชื่อบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานได้ทันที 021042.02 54751
021042 เชื่อมโยงสมาชิกในทีมเข้ากับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 2.3สื่อสารข้อมูลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้กับสมาชิกในทีมได้อย่างทันท่วงที 021042.03 54752
021043 ติดตามและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย 3.1 ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดขององค์กรในการระบุ ป้องกันและรายงานถึงสิ่งที่เป็นอันตราย 021043.01 54753
021043 ติดตามและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย 3.2 แก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดอันตรายได้อย่างทันท่วงที 021043.02 54754
021043 ติดตามและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย 3.3 สืบสวนหาสาเหตุที่เกิดอันตราย รายงานข้อบกพร่องของการควบคุมความเสี่ยงหรือการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 021043.03 54755
021043 ติดตามและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย 3.4 ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหรือเกิดเหตุซ้ำตามนโยบายขององค์กร 021043.04 54756
021043 ติดตามและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย 3.5 จัดเก็บสินค้าอันตรายตามนโยบายขององค์กรและข้อกำหนดเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 021043.05 54757
021043 ติดตามและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย 3.6 บำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ตามนโยบายขององค์กรและข้อกำหนดเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 021043.06 54758
021043 ติดตามและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย 3.7 ติดตามทีมปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติงานตามคู่มือด้านเทคนิค 021043.07 54759
021043 ติดตามและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย 3.8 ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติขององค์กรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที 021043.08 54760
021044 ฝึกอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานที่จำเป็นต้องฝึกอบรม 4.1 ระบุได้ถึงเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานที่จำเป็นต้องฝึกอบรมให้กับสมาชิกในทีม 021044.01 54761
021044 ฝึกอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานที่จำเป็นต้องฝึกอบรม 4.2 จัดการฝึกอบรมตามนโยบายขององค์กร 021044.02 54762

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะด้านการสื่อสาร

1.1    การให้ข้อมูล การฝึก และการตอบกลับแก่สมาชิกในทีม

1.2    แจ้งเรื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและชัดเจน

1.3    การพูดจูงใจ และชักนำทีม

1.4    การใช้และการแปลความการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูด

2.    ทักษะด้านการอ่าน เขียน และการคำนวณ ได้แก่ :

2.1    การรายงาน

2.2    การตีความและการปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

2.3    การแปลสัญลักษณ์ที่ใช้ในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

2.4    การอ่านนโยบายและข้อกำหนดขององค์กร

3.    ทักษะด้านเทคนิค

3.1    ทักษะการจัดการกับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ชำรุดหรือเสียหาย

3.2    ทักษะการจัดเก็บ และการใช้สารเคมี หรือวัตถุอันตราย

3.3    ทักษะการใช้สัญญาณแจ้งเตือนความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิง และทางออกฉุกเฉิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในเรื่องล าดับขั้นของการควบคุมความเสี่ยง ได้แก่

1.1 การขจัดอันตราย

1.2 การควบคุมทางวิศวกรรมเพื่อลดความเสี่ยง

1.3 การควบคุมด้านการบริหาร

2. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

3. ความรู้เกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ลิฟต์

5. ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจท าให้เกิดไฟไหม้

6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคในการสื่อสาร

7. ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดทางกฎหมายและแนวปฏิบัติเรื่องอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในการท างาน

8. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

9. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและข้อก าหนดขององค์กร ได้แก่9.1 คู่มือการปฏิบัติงาน

9.2 ขั้นตอนฉุกเฉินในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน

9.3 สินค้าอันตราย

9.4 การจัดเก็บสินค้า

9.5 การอพยพ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    ความรู้ในเรื่องเครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น

2.1    อุปกรณ์ในการขนย้าย

2.2    ระบบเตือนภัย

2.3    เครื่องมือการปฐมพยาบาล

2.4    อุปกรณ์ดับเพลิง

2.5    อุปกรณ์สื่อสาร

3.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

3.1    ความรู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

3.2    ความรู้ในเรื่องวิธีการอพยพ

3.3    ความรู้ในเรื่องนโยบายขององค์กรและคู่มือการทำงาน

  (ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1.    วิธีการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน : เช่น 

1.1    อุบัติเหตุ

1.2    ระเบิด

1.3    ไฟไหม้

1.4    น้ำท่วม

1.5    เจ็บป่วย

1.6    เรียกคืนสินค้า เนื่องจากมีการปนเปื้อน

2.    นโยบายและวิธีการในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน : ในเรื่องเกี่ยวกับ

2.1    ขั้นตอนพื้นฐานในเรื่องความปลอดภัย

2.2    ลูกค้า

2.3    สินค้าอันตราย

2.4    ขั้นตอนฉุกเฉิน

2.5    เครื่องมือและอุปกรณ์

2.6    พนักงาน

2.7    สินค้า

2.8    คู่มือการทำงาน

3.    อันตราย :  ในเรื่องเกี่ยวกับ

3.1    เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

3.2    สารเคมีหก

3.3    การทำลายบรรจุภัณฑ์

3.4    ไฟฟ้า น้ำประปา 

3.5    ไฟไหม้

3.6    อุปกรณ์ ของใช้มีคม

4.    เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการให้ข้อมูลและแบ่งปัน : เช่น

4.1    การประชุมวิชาการเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

4.2    การประชุมทีมงาน/พนักงาน

4.3    ข้อเสนอแนะจากทีมงานเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาวิธีการทำงาน

5.    การจัดสรรทรัพยากร : เช่น

5.1    อุปกรณ์ และเทคโนโลยี

5.2    การเงิน

5.3    คน

5.4    เวลา6.    บุคคลที่เกี่ยวข้อง : เช่น

6.1    ผู้จัดการ

6.2    ผู้แทนด้านความปลอดภัย

6.3    ผู้ควบคุมงาน

6.4    หัวหน้าทีม

7.    สินค้าอันตราย : เช่น

7.1    สารเคมี

7.2    เครื่องใช้ไฟฟ้า

7.3    วัตถุไวไฟ

8.    เครื่องมือ และอุปกรณ์ : เช่น

8.1    คอมพิวเตอร์

8.2    อุปกรณ์ในการยก หรือเคลื่อนย้ายสินค้า

8.3    อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้า ตู้เย็น

8.4    เครื่องชั่งน้ำหนัก

8.5    เครื่องพิมพ์

8.6    เครื่องบรรจุภัณฑ์

8.7    รถเข็น

9.    คู่มือด้านเทคนิค : เช่น

9.1    ขั้นตอนการทำงาน

9.2    วิธีการยกหรือการเคลื่อนย้าย

9.3    วิธีการใช้เครื่องจักร หรืออุปกรณ์

10.    นโยบายและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขององค์กร : เช่น

10.1    ระบบและขั้นตอนในการเตือนภัย

10.2    เหตุการณ์ที่อาจเกิดอันตรายต่อพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก

10.3    วิธีการดับเพลิง

10.4    การรักษาพยาบาล

10.5    การเรียกคืนสินค้าที่มีการปนเปื้อน

10.6    วิธีการอพยพพนักงานและลูกค้า

10.7    การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ

11.    การฝึกอบรม : เช่น

11.1    ขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

11.2    วิธีการอพยพ

11.3    วิธีการปฐมพยาบาล

11.4    ขั้นตอนการรายงาน

11.5    การจัดการความเครียด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2. สอบถามปากเปล่า/สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เฉพาะด้าน

3. แฟ้มข้อมูลประวัติการทำงานและรายงานผลการปฏิบัติงานจากบุคคลที่สามยินดีต้อนรับ