คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะตามที่ระบุในระดับวิชาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ  ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานปฏิบัติการขาย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 หรือต้องผ่านการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ บริหารร้านค้า คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 หรือสูงกว่า สามารถเข้ารับการทดสอบได้ทันที

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-3-047ZB ลดความสูญเสียของร้านค้าขั้นสูง
RTS-ZZZ-3-048ZB ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0113-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0255-A : สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

ยินดีต้อนรับ