คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     มีความสามารถทางเทคนิคในการปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสามารถใช้เทคนิคในการแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้ดี ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ ได้แก่
     •    ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจและสามารถใช้การสื่อสารได้ 
     •    ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - มีความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของพนักงาน มีความรู้เรื่องกระบวนการจูงใจเพื่อปฏิบัติงานให้ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
     •    ทักษะการสอนงาน - รู้ถึงวิธี ขั้นตอนและแนวทางการสอนงานให้ถูกต้องตามลักษณะของงาน
     •    ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
     •    ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสืบค้นข้อมูล - สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการ จดบันทึกข้อมูล และนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
     •    ทักษะการบริหารเวลา  - มีความสามารถในการจัดการงานทั้งหมดตามคำสั่งและเวลาที่กำหนดไว้
     •    ทักษะการบริหารทีมงาน -  มีความรู้ความเข้าใจการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จได้
     •    ทักษะการบริหารความขัดแย้ง  - มีความสามารถเจรจาต่อรองไกลาเกลี่ยข้อพิพาทและติดต่อสื่อสารและมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์
     •    ทักษะในการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น - สามารถจดบันทึก และคาดการณ์รายรับรายจ่ายเพื่อจัดทำเป็นงบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุงอาคารได้
     •    ทักษะในการกำหนดแผนงาน - สามารถวางแผนการทำงานของทีม แบ่งหน้าที่ และกำหนดระยะเวลาการทำงานได้อย่างเป็นระบบ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     •    ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะ ระดับ 4  ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปวช. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานดูแลโครงการที่อยู่อาศัยมาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
     •    เป็นผู้ที่มีอายุ  23 ปีบริบูรณ์
     •    ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการทดสอบสมรรถนะต่างๆ จากการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างซ่อมบำรุงในโครงการที่อยู่อาศัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-ALHZ-114A สามารถทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับพื้นฐาน
ASM-YWTN-115A ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามสัญญา
ASM-XEOG-116A สามารถทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับเฉพาะ
ASM-BOCD-117A จัดทำรายงานความต้องการในการปรับปรุงอาคาร
ASM-IOEW-118A ดูแลกระบวนการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาช่วงให้ได้ตามคำสั่ง
ASM-MJRC-119A บริหารจัดการการซ่อมบำรุงในอาคาร
ASM-HAPW-120A ให้ความคิดเห็นที่เหมาะสมเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบของอาคารแก่วิศวกรผู้บังคับบัญชา
ASM-UMMK-121A จัดทำร่างข้อกำหนดและร่างสัญญา
ASM-ZAAR-122A บริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
ASM-LURP-123A บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ