หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-LURP-123A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับการบริหารการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งรวมถึงการแบ่งจ่ายงาน การให้โทษและให้คุณจากการทำงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของช่าง กฎหมายแรงงาน

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B1101 บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย 1)ระบุระเบียบวินัยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีได้ B1101.01 184021
B1101 บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย 2)ระบุบทลงโทษกรณีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ได้ B1101.02 184022
B1102 บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย 1) ระบุลักษณะงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องดำเนินการได้ B1102.01 184023
B1102 บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย 2) ระบุขั้นตอนวิธีการแก้ไขเพื่อผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ B1102.02 184024
B1103 บังคับบัญชาให้มีจิตใจรักบริการ 1)ระบุลักษณะของพนักงานที่มีจิตใจรักบริการได้ B1103.01 184025
B1103 บังคับบัญชาให้มีจิตใจรักบริการ 2)ระบุขั้นตอนวิธีการในการฝึกอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีจิตใจรักบริการ B1103.02 184026

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการเป็นผู้นำ

 • ทักษะในการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา

 • ทักษะในการแก้ปัญหาในวิชาชีพช่าง

 • ทักษะในการสื่อสารกับผู้อยู่อาศัย

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องจรรณยาบรรณวิชาชีพ

 • ความรู้เชิงจิตวิทยา

 • ความรู้ในวิชาชีพช่างเฉพาะทาง

 • ความรู้ในเรื่องการให้บริการ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง(ค) คำแนะนำในการประเมิน       หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง       1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง       2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ       3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง       4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • สอบข้อเขียน

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำผู้ทดสอบต้องสามารถมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้และสามารถควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เสร็จตามกำหนด(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติ
 • จรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • กฎหมายแรงงาน

 • กฎหมายอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง2. ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดยินดีต้อนรับ