หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามสัญญา

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-YWTN-115A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามสัญญา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 2 และระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและรักษาสภาพทรัพย์สินและการทำงานของผู้รับเหมาขั้นพื้นฐาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของช่าง มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการทำงานของช่างเฉพาะทาง ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับช่าง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B1021 เข้าใจในรายละเอียดของการควบคุมผู้รับเหมาช่วง 1)ระบุข้อมูลที่สำคัญในการควบคุมผู้รับเหมาช่วงได้ B1021.01 183978
B1021 เข้าใจในรายละเอียดของการควบคุมผู้รับเหมาช่วง 2)วิเคราะห์ขอบเขตการทำงานของผู้รับเหมาช่วงได้ B1021.02 183979
B1022 ตรวจสอบให้ผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมบำรุงให้เสร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับคำสั่งมาได้ 1)ระบุแนวทางการทำงานของผู้รับเหมาอย่างถูกต้องได้ B1022.01 183980
B1022 ตรวจสอบให้ผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมบำรุงให้เสร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับคำสั่งมาได้ 2)นำผู้รับเหมาไปชี้จุดที่เกิดความเสียหายหรือผิดปกติเพื่อทำการซ่อมแซมได้อย่างแม่นยำ B1022.02 183981
B1022 ตรวจสอบให้ผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมบำรุงให้เสร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับคำสั่งมาได้ 3)ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ว่าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ B1022.03 183982

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดเพื่อทำการสั่งการผู้รับเหมา

 • ทักษะในการจดบันทึก

 • ทักษะในการแก้ปัญหาในเชิงช่างขั้นพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 
 • ความรู้เรื่องวิชาชีพช่างขั้นพื้นฐาน

 • ความรู้เรื่องผู้รับเหมา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง
 • คำแนะนำในการประเมิน               หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง               1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง               2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ               3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง               4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องวิธีการประเมิน
 • สอบข้อเขียน

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำผู้ทดสอบต้องสามารถตรวจสอบและดูแลให้ผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมบำรุงให้เสร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับคำสั่งมาได้
 • คำอธิบายรายละเอียด
 1. ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง
 1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงาน
 • จัดหาที่ให้ผู้รับเหมาทำงานได้อย่างเหมาะสม

 • ปิดล้อมพื้นที่การซ่อมแซมบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วางป้ายเตือนจากการซ่อมบำรุงเพื่อเตือนผู้พักอาศัยให้ไม่ได้รับอันตรายจากการซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 2
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด2 ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ยินดีต้อนรับ