หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการการซ่อมบำรุงในอาคาร

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-MJRC-119A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการการซ่อมบำรุงในอาคาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารการทำงานซ่อมบำรุงอาคาร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของช่าง มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการทำงานของช่างเฉพาะทาง ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับช่าง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B1061 เข้าใจขอบเขตการซ่อมบำรุงในอาคาร 1)ระบุระบบที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงได้ B1061.01 184002
B1061 เข้าใจขอบเขตการซ่อมบำรุงในอาคาร 2)ระบุเกณฑ์ในการวางแผนซ่อมบำรุงได้ B1061.02 184003
B1062 วางแผนการซ่อมบำรุงอาคาร 1) ระบุกระบวนการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานได้ B1062.01 184004
B1062 วางแผนการซ่อมบำรุงอาคาร 2) ระบุวิธีการควบคุมรายจ่ายในการดูแลซ่อมบำรุงให้อยู่ในงบประมาณได้ B1062.02 184005

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการจดบันทึกและทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการซ่อมบำรุง

 • ทักษะในการกำหนดแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

 • ทักษะในการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องวิชาชีพช่างเฉพาะทาง

 • ความรู้เรื่องมาตรฐานของระบบและอุปกรณ์

 • ความรู้เรื่องการเงินเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง
 • คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง          1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง          2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ          3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง          4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  วิธีการประเมิน
 • สอบข้อเขียน

 • เขียนแผนซ่อมบำรุง


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ    ผู้ทดสอบต้องรู้มาตรฐานของระบบต่างๆในอาคาร และกระบวนการตรวจเช็คสภาพระบบและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ในอาคารให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำหนดเวลาการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมได้
 • คำอธิบายรายละเอียด
 1. ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง2.  ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการทำงาน
 • กำหนดเวลาของการซ่อมบำรุงอาคาร

 • มาตรฐานของระบบต่างๆในอาคาร

 • กระบวนการตรวจเช็คสภาพระบบและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆในอาคารให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • เขียนแผนการซ่อมบำรุง

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ยินดีต้อนรับ