หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-ZAAR-122A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
        หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการดูแลซ่อมบำรุงอาคารซึ่งรวมถึงการควบคุมมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาได้อย่างประสิทธภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของช่าง กฎหมายแรงงาน

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B1091 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 1)ระบุกระบวนการจัดซื้อและการเสนอราคา B1091.01 184016
B1091 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 2)ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่สั่งซื้อว่ามีมาตรฐานตามที่กำหนด B1091.02 184017
B1091 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 3)ระบุกระบวนการปฏิเสธหรือส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน B1091.03 184018
B1092 ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อมาดำเนินการซ่อมบำรุงอาคาร 1) ระบุกระบวนการในการค้นหาและจัดจ้างผู้รับเหมา B1092.01 184019
B1092 ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อมาดำเนินการซ่อมบำรุงอาคาร 2) ระบุวิธีการในการควบคุมตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้ตรงตามที่สัญญาระบุไว้ B1092.02 184020

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการสืบค้นข้อมูล

 • ทักษะในการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา

 • ทักษะในการแก้ปัญหาในวิชาชีพช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องจรรณยาบรรณวิชาชีพ

 • ความรู้เรื่องมาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง

 • ความรู้เรื่องระบบการทำงานของอาคาร

 • ความรู้ในวิชาชีพช่างเฉพาะทาง

 • ความรู้ในเรื่องการให้บริการ

 • ความรู้เรื่องผู้รับเหมา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง(ค) คำแนะนำในการประเมิน        หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง        1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง        2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ        3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง        4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • สอบข้อเขียน

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     ผู้ทดสอบต้องมีความรู้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการดูแลซ่อมบำรุงอาคารซึ่งรวมถึงการควบคุมมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาได้อย่างประสิทธภาพ(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติ
 • จรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • กฎหมายอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง
 1. ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 ช่างซ่อมบำรุงโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดยินดีต้อนรับ