หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สามารถทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับเฉพาะ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-XEOG-116A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สามารถทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับเฉพาะ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานระบบเฉพาะทางของอาคารที่อยู่อาศัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของช่าง มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการทำงานของช่างเฉพาะทาง ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับช่าง 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B1031 ระบุสิ่งที่ต้องดูแลเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงในอาคารได้ 1)อธิบายถึงการติดตั้งพื้นฐานและการทำงานของระบบสุขาภิบาลระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงได้ B1031.01 183983
B1031 ระบุสิ่งที่ต้องดูแลเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงในอาคารได้ 2)อธิบายถึงการใช้เครื่องมือในการดูแลและทดสอบระบบสุขาภิบาลระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงได้ B1031.02 183984
B1032 ตรวจสอบและ ดูแลระบบ 1)ตรวจสอบการทำงานของระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงได้และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเกิดสัญญาณที่ผิดปกติหรือเกิดการขัดข้องของระบบได้ B1032.01 183985
B1032 ตรวจสอบและ ดูแลระบบ 2)ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องเครื่องและอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ B1032.02 183986
B1032 ตรวจสอบและ ดูแลระบบ 3)ประสานงานกับวิศวกรสำหรับการซ่อมบำรุงขั้นสูงได้ B1032.03 183987
B1033 สามารถซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงที่เสียหายขั้นพื้นฐานได้ 1)ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโครงการที่อยู่อาศัย B1033.01 183988
B1033 สามารถซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงที่เสียหายขั้นพื้นฐานได้ 2)ซ่อมบำรุงระบบสุขาภิบาลโครงการที่อยู่อาศัย B1033.02 183989
B1033 สามารถซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงที่เสียหายขั้นพื้นฐานได้ 3)ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศโครงการที่อยู่อาศัย B1033.03 183990
B1033 สามารถซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงที่เสียหายขั้นพื้นฐานได้ 4)ซ่อมบำรุงระบบดับเพลิงโครงการที่อยู่อาศัย B1033.04 183991

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดในการอธิบายสถานการณ์

 • ทักษะในการหาข้อมูลจากผู้พักอาศัย

 • ทักษะในการแก้ปัญหาในเชิงช่างขั้นพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้ในวิชาชีพช่างเฉพาะทาง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง
 • คำแนะนำในการประเมิน               หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง               1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง               2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ               3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง               4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    วิธีการประเมิน
 • สอบข้อเขียน

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ      ผู้ทดสอบต้องสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงและซ่อมแซมในเบื้องต้นได้และสามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเกิดสัญญาณที่ผิดปกติหรือเกิดการขัดข้องของระบบได้
 • คำอธิบายรายละเอียด
 1. ระบบสุขาภิบาล
 • ระบบประปา

 • ระบบน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล

 • ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ระบบระบายน้ำฝน 
 1. ระบบไฟฟ้า
 • ไฟฟ้าแรงสูง (High voltage)

 • ไฟฟ้าแรงต่ำ (Low voltage)

 • ระบบสายส่ง (Distribution line)

 • ระบบควบคุม (Control Panel)

 • ระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator)

 • ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency)
 1. ระบบดับเพลิง
 • ระบบดับเพลิงชนิดโปรยน้ำฝอย (Sprinkler system)

 • ระบบตู้ดับเพลิง (Fire host system)

 • ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ (Detector system)

 • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm system)
 1. ระบบปรับอากาศ
 • Chiller system

 • ระบบแอร์แบบแยกส่วน (Spilt type)
 1. ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้1 ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดยินดีต้อนรับ