หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้ความคิดเห็นที่เหมาะสมเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบของอาคารแก่วิศวกรผู้บังคับบัญชา

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-HAPW-120A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้ความคิดเห็นที่เหมาะสมเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบของอาคารแก่วิศวกรผู้บังคับบัญชา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นในการซ่อมบำรุงทรัพย์สินแก่ผู้บังคับบัญชา

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของช่าง มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการทำงานของช่างเฉพาะทาง ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับช่าง 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B1071 เข้าใจระบบต่างๆ ในอาคาร 1)ระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมในอาคารได้ B1071.01 184006
B1071 เข้าใจระบบต่างๆ ในอาคาร 2)ระบุวิธีทั่วไปในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารได้ B1071.02 184007
B1072 นำเสนอความคิดเห็นขั้นต้นในเรื่องการซ่อมบำรุงและปรับปรุงอาคาร 1)ระบุกระบวนการในการให้ข้อมูลและความคิดเห็นแก่วิศวกรผู้บังคับบัญชาได้ B1072.01 184008
B1072 นำเสนอความคิดเห็นขั้นต้นในเรื่องการซ่อมบำรุงและปรับปรุงอาคาร 2)ระบุความจำเป็นในการปรับปรุงอาคารหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในอาคารได้ B1072.02 184009

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการจดบันทึกและทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาใช้สำหรับการตัดสินใจในการดำเนินการซ่อมบำรุง

 • ทักษะในการสื่อสารและนำเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องวิชาชีพช่างเฉพาะทาง

 • ความรู้ในเรื่องการปรับปรุงอาคาร

 • ความรู้เรื่องมาตรฐานของระบบและอุปกรณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง          1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง          2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ          3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง          4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • สอบข้อเขียน

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำผู้ทดสอบต้องรู้มาตรฐานของระบบต่างๆในอาคาร และกระบวนการตรวจเช็คสภาพระบบและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ในอาคารให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้ความเห็นในการวางแผนการซ่อมบำรุงได้(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดยินดีต้อนรับ