Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สามารถทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับพื้นฐาน
1
2
ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามสัญญา
3
4
สามารถทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับเฉพาะ
5
6
7
จัดทำรายงานความต้องการในการปรับปรุงอาคาร
8
9
ดูแลกระบวนการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาช่วงให้ได้ตามคำสั่ง
10
11
บริหารจัดการการซ่อมบำรุงในอาคาร
12
13
ให้ความคิดเห็นที่เหมาะสมเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบของอาคารแก่วิศวกรผู้บังคับบัญชา
14
15
จัดทำร่างข้อกำหนดและร่างสัญญา
16
17
บริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
18
19
บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย
20
21
22

ยินดีต้อนรับ