หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลกระบวนการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาช่วงให้ได้ตามคำสั่ง

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-IOEW-118A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลกระบวนการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาช่วงให้ได้ตามคำสั่ง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 2 และ ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การซ่อมบำรุงอาคารขั้นพื้นฐานรวมถึงการดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของช่าง มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการทำงานของช่างเฉพาะทาง ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับช่าง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B1051 จัดซื้ออุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อมาทำการซ่อมบำรุงอาคารได้ 1) ระบุกระบวนการในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุงอาคารได้ B1051.01 183997
B1051 จัดซื้ออุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อมาทำการซ่อมบำรุงอาคารได้ 2) ระบุขั้นตอนในการบันทึกวัสดุอุปกรณ์ที่ทำการสั่งซื้อ B1051.02 183998
B1051 จัดซื้ออุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อมาทำการซ่อมบำรุงอาคารได้ 3) ระบุวิธีการเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่สั่งซื้อมาไว้ในที่เก็บอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย B1051.03 183999
B1052 ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้ผลงานตามที่ตามมาตรฐานงานและเวลาที่กำหนดไว้ 1)ระบุวิธีการจัดการให้ผู้รับเหมาทำการซ่อมบำรุงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย B1052.01 184000
B1052 ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้ผลงานตามที่ตามมาตรฐานงานและเวลาที่กำหนดไว้ 2)ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการหากผู้รับเหมามีการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ B1052.02 184001

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดเพื่อทำการสั่งการผู้รับเหมา

 • ทักษะในการจดบันทึก

 • ทักษะในการแก้ปัญหาในเชิงช่างขั้นพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องวิชาชีพช่างขั้นพื้นฐาน

 • ความรู้เรื่องผู้รับเหมา

 • ความรู้เรื่องมาตรฐานของอุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง
 • คำแนะนำในการประเมิน               หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง               1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง               2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ               3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง               4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องวิธีการประเมินสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำผู้ทดสอบต้องสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อมาทำการซ่อมบำรุงอาคารได้
 • คำอธิบายรายละเอียด
 1. ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 2
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดยินดีต้อนรับ