หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำร่างข้อกำหนดและร่างสัญญา

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-UMMK-121A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำร่างข้อกำหนดและร่างสัญญา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อกำหนดและสัญญาที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอาคารเบื้องต้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของช่าง มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการทำงานของช่างเฉพาะทาง ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับช่าง 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B1081 ระบุสัญญาที่ทำเกี่ยวกับ ระบบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในอาคารได้ 1) อธิบายลักษณะของสัญญาที่เกี่ยวกับการติดตั้งพื้นฐานและการทำงานของระบบระบบที่เกี่ยวข้องต่างๆในอาคารได้ B1081.01 184010
B1081 ระบุสัญญาที่ทำเกี่ยวกับ ระบบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในอาคารได้ 2) อธิบายถึงเงื่อนไขของสัญญาในการใช้เครื่องมือในการดูแลและทดสอบระบบระบบที่เกี่ยวข้องต่างๆในอาคารได้ B1081.02 184011
B1082 ระบุถึงสิ่งที่ต้องเขียนอยู่ในสัญญาการดูแลและซ่อมบำรุงระบบ 1)เขียนข้อกำหนด (specifications)เกี่ยวกับวัสดุพื้นฐานของระบบได้ B1082.01 184012
B1082 ระบุถึงสิ่งที่ต้องเขียนอยู่ในสัญญาการดูแลและซ่อมบำรุงระบบ 2)เขียนข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงาน B1082.02 184013
B1082 ระบุถึงสิ่งที่ต้องเขียนอยู่ในสัญญาการดูแลและซ่อมบำรุงระบบ 3)เขียนข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน B1082.03 184014
B1082 ระบุถึงสิ่งที่ต้องเขียนอยู่ในสัญญาการดูแลและซ่อมบำรุงระบบ 4)เขียนข้อกำหนดเกี่ยวกับบทลงโทษ B1082.04 184015

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

 • ทักษะในการเขียน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้ในระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • ความรู้ในเรื่องของผู้รับเหมาช่วง

 • ความรู้ในเรื่องตัวเลขเบื้องต้น

 • ความรู้กฎหมายเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง(ค) คำแนะนำในการประเมิน               หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง               1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง               2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ               3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง               4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • สอบข้อเขียน

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำผู้ทดสอบต้องสามารถเขียนข้อกำหนดและสัญญาที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอาคารเบื้องต้นได้(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ระบบสุขาภิบาล
 • ระบบประปา

 • ระบบน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล

 • ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ระบบระบายน้ำฝน 2. ระบบไฟฟ้า
 • ไฟฟ้าแรงสูง (High voltage)

 • ไฟฟ้าแรงต่ำ (Low voltage)

 • ระบบสายส่ง (Distribution line)

 • ระบบควบคุม (Control Panel)

 • ระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator)

 • ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency)3. ระบบดับเพลิง
 • ระบบดับเพลิงชนิดโปรยน้ำฝอย (Sprinkler system)

 • ระบบตู้ดับเพลิง (Fire host system)

 • ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ (Detector system)

 • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm system)4. ระบบปรับอากาศ
 • Chiller system

 • ระบบแอร์แบบแยกส่วน (Spilt type)5. ข้อกำหนดของวัสดุ
 • วัสดุที่ใช้

 • ขนาด

 • ประสิทธิภาพ

 • มาตรฐานวัสดุ6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงาน
 • เวลาทำงาน

 • กำหนดแล้วเสร็จ

 • มาตรฐานการทำงาน7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
 • การจ่ายเงินล่วงหน้า

 • การจ่ายเงินงวด

 • ชนิดของสัญญาการจ่ายเงิน ได้แก่ Milestone payment, Progress payment8. ข้อกำหนดบทลงโทษ
 • ค่าปรับ

 • การเลิกสัญญา

 • การดำเนินคดีตามกฎหมาย9. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติ
 • จรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • ระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัย

 • มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

 • กฎหมายอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง10. ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้เลือกใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ยินดีต้อนรับ