คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะฝีมือ สามารถทำงานประจำตามลักษณะวิชาชีพ ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ ได้แก่

- ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจและสามารถใช้การสื่อสารได้

- ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีได้

- ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล - สามารถจดบันทึกข้อมูลต่างๆและนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้

- ทักษะการบริหารเวลา  - มีความสามารถในการจัดการงานทั้งหมดตามคำสั่งและเวลาที่กำหนดไว้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะระดับ 2  ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม. 3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 3 ปี (อย่างต่อเนื่อง)  หรือ สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโครงการที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 ปี (อย่างต่อเนื่อง)

2. เป็นผู้ที่มีอายุ  20 ปีบริบูรณ์

3.ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการทดสอบสมรรถนะต่างๆจากการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างซ่อมบำรุงในโครงการที่อยู่อาศัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-REE-2-001ZB สามารถทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับพื้นฐาน
ASM-REE-2-002ZB ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามสัญญา
ASM-REE-2-003ZB จัดทำรายงานความต้องการในการปรับปรุงอาคาร
ASM-REE-2-004ZB ดูแลกระบวนการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาช่วงให้ได้ตามคำสั่ง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0096-A : สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ