หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สามารถทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-ALHZ-114A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สามารถทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระดับพื้นฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 2 และ ระดับ 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและรักษาสภาพทรัพย์สินขั้นพื้นฐานซึ่งหมายถึงการรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนของอาคารหรือทรัพย์สินที่ดูแล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
จรรยาบรรณวิชาชีพของช่าง มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการทำงานของช่างเฉพาะทาง ข้อบังคับและคู่มือพักอาศัยของอาคารชุด กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับช่าง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B1011 รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินได้ 1)ระบุถึงจุดติดตั้งและระบบต่างๆในอาคารที่ดูแลได้ B1011.01 183972
B1011 รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินได้ 2)ระบุความผิดปกติหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบต่างๆในอาคารได้ B1011.02 183973
B1011 รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินได้ 3)จดบันทึกจุดที่เกิดความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ B1011.03 183974
B1011 รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินได้ 4)แจ้งเรื่องความผิดปกติให้แก่ผู้บังคับบัญชาให้จัดการแก้ไขได้เมื่อเกิดความจำเป็น B1011.04 183975
B1012 ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินระดับพื้นฐานได้ 1)วิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง B1012.01 183976
B1012 ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินระดับพื้นฐานได้ 2)ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินระดับพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง B1012.02 183977

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

 • ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดในการอธิบายสถานการณ์

 • ทักษะในการแก้ปัญหาในเชิงช่างขั้นพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องวิชาชีพช่างขั้นพื้นฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง
 • คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง               1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง               2. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ               3. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง               4. ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องวิธีการประเมิน
 • สอบข้อเขียน

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำผู้ทดสอบต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงขั้นพื้นฐาน สามารถรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นและซ่อมแซมได้ในเบื้องต้น     (ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 2
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 2 ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดยินดีต้อนรับ