คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานขั้นสูง (Advance Level)


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานขั้นสูง (Advance Level)
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในบริหารงานในระดับผู้จัดการและผู้จัดการโรงงานอย่างมีจิตสำนึก บริหารงานและควบคุมองค์กรและกิจกรรมการผลิตในภาพรวม สื่อสารการบริหารการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดการปรับปรุงแก้ไขปัญหายกระดับกระบวนการผลิต อธิบายการบริหารจัดการงานควบคุมคุณภาพ และกำหนดการคาบคุมกระบวนการ ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อประกันคุณภาพได้ ควบคุมต้นทุน จัดการต้นทุน 3M อย่างมีประสิทธิภาพได้ อธิบายการควบคุมการผลิตเพื่อส่งมอบไปปฏิบัติจริง วางแผนและควบคุมการผลิตได้ กำหนดการใช้การจัดการห่วงโซ่อุปทานต่อการบริหารจัดการการส่งมอบได้ อธิบายกิจกรรมความปลอดภัยในโรงงาน กำหนดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานได้ รวมถึงทราบวิธีการการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ 
1.1 จบการศึกษาระดับปริญญา และมีประสบการณ์การทำงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
1.2 มีประสบการณ์การทำงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 7 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1) ผู้ที่ทำงานในสายงานผลิตในสถานประกอบการ 
2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
JB-ZZZ-4-052ZA วางแผนการบริหารงานอย่างมีจิตสำนึกในหน้าที่ระดับผู้จัดการและ ผู้จัดการโรงงาน
JB-ZZZ-4-053ZA วางแผนการบริหารงานองค์กรและกิจกรรมการผลิตภาพรวม
JB-ZZZ-4-054ZA ติดตามการควบคุมองค์กรและกิจกรรมการผลิตภาพรวม
JB-ZZZ-4-055ZA สื่อสารเพื่อการบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพระดับผู้จัดการและ ผู้จัดการโรงงาน
JB-ZZZ-4-056ZA ประเมินการปรับปรุงแก้ไขปัญหายกระดับกระบวนการผลิต
JB-ZZZ-4-057ZA สื่อสารการบริหารจัดการงานควบคุมคุณภาพ
JB-ZZZ-4-058ZA ควบคุมกระบวนการเพื่อประกันคุณภาพ
JB-ZZZ-4-059ZA ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมประกันคุณภาพ
JB-ZZZ-4-060ZA ประเมินการควบคุมต้นทุนการผลิตทั่วทั้งองค์กร
JB-ZZZ-4-061ZA ติดตามการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
JB-ZZZ-4-062ZA วางแผนการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
JB-ZZZ-4-063ZA สื่อสารการจัดการต้นทุน3Mอย่างมีประสิทธิภาพ
JB-ZZZ-4-064ZA สื่อสารการควบคุมการผลิตเพื่อการส่งมอบไปปฏิบัติจริง
JB-ZZZ-4-065ZA ประเมินการวางแผนและควบคุมการผลิต
JB-ZZZ-4-066ZA วางแผนการใช้ SCM (การจัดการห่วงโซ่อุปทาน) ต่อการบริหารจัดการการส่งมอบ
JB-ZZZ-4-067ZA สื่อสารกิจกรรมความปลอดภัยในโรงงาน
JB-ZZZ-4-068ZA ประเมินการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน
JB-ZZZ-4-069ZA สื่อสารวิธีการการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
JB-ZZZ-4-070ZA วิเคราะห์ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
JM-0001-A : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ