คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 4 และชั้น 5 ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนการตลาด โดยสามารถวางแผนการตลาดและกำหนดกลยุทธ์การตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงสามารถเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าใหม่ ขยายกลุ่มตลาดเดิม ด้วยการดำเนินการตลาดและสื่อสารแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ยังต้องสามารถพัฒนาของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และตรงกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งออกแบบและสร้างภาพลักษณ์สินค้าใหม่ให้มีคุณภาพสินค้าตรงคุณภาพที่กลุ่มตลาดเป้าหมายคาดหวัง

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้น 6 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 4     จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 5     จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 6     จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ   รวม     จำนวน 9 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น บุคคลในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในการออกแบบและพัฒนาของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ที่ขายของกินและของฝาก ผู้ที่ให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้ที่ขายของที่ระลึก ผู้ที่ออกแบบหรือผลิตสินค้าท้องถิ่น ผู้ที่ทำงานฝีมือ เป็นต้น หมายเหตุ : ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่ดำเนินกิจการในท้องถิ่นและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การขายและการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-6-047ZB
THR-LTM-6-048ZB
THR-LTM-6-049ZB
THR-LTM-6-050ZB
THR-LTM-6-051ZB
THR-LTM-6-052ZB กำหนดราคาขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
THR-LTM-6-053ZB สร้างแบรนด์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
THR-LTM-6-054ZB เจาะตลาดกลุ่มใหม่ขยายกลุ่มตลาดเก่า
THR-LTM-6-055ZB พัฒนาของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ