หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างแบรนด์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-LTM-6-053ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างแบรนด์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้อธิบาย ความสามารถในการสร้างแบรนด์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยการค้นหาความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และนำมาสร้างแบรนด์เพื่อการจดจำ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
070202.1

ค้นหาความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

1.1 อธิบายได้ถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

070202.1.01 167457
070202.1

ค้นหาความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

1.2 ระบุได้ถึงความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

070202.1.02 167458
070202.2

นำความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างแบรนด์เพื่อการจดจำ

2.1 ประยุกต์เอกลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ากับแบรนด์

070202.2.01 167459
070202.2

นำความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างแบรนด์เพื่อการจดจำ

2.2 สร้างแบรนด์เพื่อการจดจำ

070202.2.02 167460
070202.3

ตอกย้ำความรู้สึกที่ดีให้กับแบรนด์ด้วยการสื่อสารอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จัก

3.1 ความต่อเนื่องในการสื่อสาร

070202.3.01 167461
070202.3

ตอกย้ำความรู้สึกที่ดีให้กับแบรนด์ด้วยการสื่อสารอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จัก

3.2 ความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ของลูกค้า

070202.3.02 167462

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการมีส่วนร่วมหรือรับรู้เอกลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน
2. ทักษะการสร้างแบรนด์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3. ทักษะการประยุกต์ใช้แบรนด์กับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
4. มีเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมกับแบรนด์
5. ทักษะการสื่อสารแบรนด์สู่ตลาด
6. ทักษะการประยุกต์ใช้แบรนด์กับเอกลักษณ์ท้องถิ่น
7. ทักษะการสร้างแบรนด์กับเอกลักษณ์ท้องถิ่น
8. ทักษะการรับรู้ความพึงพอใจของลูกค้าต่อแบรนด์
9. ทักษะการตัดสินใจ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์
3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์
4. ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารแบรนด์
5. ความรู้เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
ผลการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และ ภัตตาคาร
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องอธิบายความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถสร้างแบรนด์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงคุณลักษณะเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์และผลงาน และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  สร้างแบรนด์เพื่อการจดจำ หมายถึง การสร้างตราสินค้าท้องถิ่นที่ต้องมีองค์ประกอบดังนี้
1) ชื่อแบรนด์ต้องสื่อถึงผลิตภัณฑ์ลูกค้าจดจำง่าย
2) ตราสินค้าต้องสื่อถึงตัวตนและดึงดูด (ออกแบบโลโก้ ภาพ สี ต้องสะท้อนตัวตน)
3) กำหนดเป้าหมายการสร้างแบรนด์ให้ชัดเจน (ทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าจดจำตราสินค้าด้วยคำเพียงไม่กี่คำ)
4) มีเรื่องเล่า มีการสื่อสารเรื่องราวของแบรนด์ให้ลูกค้าได้รับรู้ได้อย่างน่าสนใจ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ