หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-LTM-6-048ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้อธิบาย ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ต้องการ รวมถึงการกำหนดแนวคิดและนำภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นมาออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น และบอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยว
2. ทักษะการสัมภาษณ์
3. ทักษะการสังเกต
4. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์
5. ทักษะการการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ทักษะการเขียนเรื่องราว

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
2. ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกท้องถิ่น
4. ความรู้เกี่ยวกับ การประยุกต์ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
5. ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
7. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. ความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักเขียนเรื่องราว


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
1. ผลการการสอบปฏิบัติ
2. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (ดูผลงานจากชิ้นงานที่เคยทำ)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และ ภัตตาคาร
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องอธิบายแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงความเป็นท้องถิ่น
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
• แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หมายถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการตลาดด้วยการออกแบบให้มีความสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจให้มีความน่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท้องถิ่น ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ประหยัดทรัพยากร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• เขียนเรื่องเล่าบนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หมายถึง การสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อดึงความน่าสนใจของลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ซื้อเข้ามาหาสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยอาจจะแสดงเป็นภาพ ลายเส้นประกอบคำบอกเล่าเรื่องราว ตัวอักษรแบบเรียงความ แบบกระชับเข้าใจง่าย เช่น คำที่สื่อถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นตัวตน ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร สำหรับภูมิปัญญา จะเป็นความรู้จากการสืบทอดหรือสะสมมา จึงทำให้เห็นความแตกต่างในกระบวนการ กรรมวิธี ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ