หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-LTM-6-050ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพ ผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้อธิบาย ความรู้ และทักษะการควบคุมกระบวนการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการวางแผนการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ทักษะการควบคุมกระบวนการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3. ทักษะในการจัดหาหรือจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิต
4. ทักษะในการจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือการผลิต
5. ทักษะการวางแผนการจัดซื้อ
6. ทักษะการควบคุมการผลิต

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตที่กำหนด
3. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ
4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
6. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการผลิต


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
ผลการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และ ภัตตาคาร
(ง) วิธีการประเมิน
  พิจารณาหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความสามารถในการเข้าใจกระบวนการออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามที่มาตรฐานกำหนด จะต้องแสดงออกถึงการมีคุณลักษณะสำคัญเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักวางแผน มีความละเอียดรอบคอบ และเป็นนักจัดการ
  2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีความสามารถในการติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน จะต้องแสดงออกถึงการมีคุณลักษณะสำคัญเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ เป็นนักวางแผน นักจัดการ การผ่านการอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิต
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
• ขั้นตอนการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หมายถึง
1) ศึกษาข้อมูลความต้องการและอัตลักษณ์
2) วิเคราะห์และกำหนดแนวคิด
3) ออกแบบและพัฒนาสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
4) ขึ้นแบบโครงร่าง/ทดลอง
5) สร้างต้นแบบและทดลอง เมื่อทดลองและปรับปรุงจนมีคุณภาพตามต้องการก็จัดเตรียมระบบการผลิต เพื่อจำหน่ายต่อไป
• ติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน อาจครอบคลุม
- วิธีการควบคุมกระบวนการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
- การผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามขั้นตอนการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ