คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 4 ตลอดจนสามารถศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจกระบวนการผลิตติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาและกลยุทธ์การตั้งราคาขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตลอดจนสามารถค้นหาความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างแบรนด์เพื่อการจดจำ และตอกย้ำความรู้สึกที่ดีให้กับแบรนด์ด้วยการสื่อสารอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จัก

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้น 5 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 4     จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 5     จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ รวม     จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น บุคคลในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในการออกแบบและพัฒนาของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ที่ขายของกินและของฝาก ผู้ที่ให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้ที่ขายของที่ระลึก ผู้ที่ออกแบบหรือผลิตสินค้าท้องถิ่น ผู้ที่ทำงานฝีมือ เป็นต้น  หมายเหตุ : ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่ดำเนินกิจการในท้องถิ่นและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การขายและการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-5-041ZB
THR-LTM-5-042ZB
THR-LTM-5-043ZB
THR-LTM-5-044ZB
THR-LTM-5-045ZB กำหนดราคาขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
THR-LTM-5-046ZB สร้างแบรนด์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ