หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดราคาขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-LTM-6-052ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดราคาขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้ประกอบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้อธิบาย ความรู้ ทักษะการกำหนดกลยุทธ์การตั้งราคา และกำหนดราคาสินค้าใหม่


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
070102.1

เข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

1.1 อธิบายได้ถึงหลักการเบื้องต้นในการตั้งราคา

070102.1.01
070102.1

เข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

1.2 ระบุตำแหน่งของสินค้าและกำลังซื้อของลูกค้าเป้าหมาย

070102.1.02
070102.2

กำหนดกลยุทธ์การตั้งราคา

2.1 อธิบายวิธีการตั้งราคา

070102.2.01
070102.2

กำหนดกลยุทธ์การตั้งราคา

2.2 ระบุได้ถึงกลยุทธ์การตั้งราคา

070102.2.02
070102.3

กำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ใหม่

3.1 อธิบายวิธีการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ใหม่

070102.3.01
070102.3

กำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ใหม่

3.2 ตั้งราคาขายผลิตภัณฑ์ใหม่

070102.3.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการคิดต้นทุน
2. ทักษะการกำหนดราคา
3. ทักษะเกี่ยวกับกลยุทธ์การตั้งราคา
4. ทักษะการตั้งราคาสินค้าใหม่
5. ทักษะในการเลือกลูกค้าเป้าหมาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับการตั้งราคาและการคิดต้นทุน
2. ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า
3. ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย
4. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
5. ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตั้งราคา
6. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
7. ความรู้เกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
1. ผลสอบสัมภาษณ์
2. ผลสอบปฏิบัติ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลสอบข้อเขียน
2. ผลสอบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และ ภัตตาคาร
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องอธิบายวิธีการกำหนดราคา
2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถตั้งราคาสินค้าได้
3. คุณสมบัติที่ต้องการของผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ และมีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณ เป็นนักจัดการ และนักวางแผน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
กลยุทธ์การตั้งราคา หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่ใช้สำหรับการตั้งราคาสินค้าตามนโยบายด้านราคาที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้ายอมรับราคาที่ตั้งขึ้นมา เช่น การกำหนดราคาตาหลักจิตวิทยา การตั้งราคาตามฤดูกาล การตั้งราคาเพื่อส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ราคาชุด และกลยุทธ์ราคาแยกตามกลุ่มลูกค้า เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ