หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-LTM-6-051ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้อธิบาย ความสามารถในการอธิบายอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น เข้าใจแนวคิดการตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสามารถวางแผนการตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
2. ทักษะการบริหารจัดการ
3. ทักษะการประยุกต์ใช้
4. ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับของที่ระลึก
3. ความรู้เกี่ยวกับการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ผลิตเป็นสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์
4. ความรู้เกี่ยวกับการแผนการตลาด
5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
6. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์การตลาดในระดับต่าง ๆ
7. ความรู้เกี่ยวกับตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
8. ความรู้เรื่องการสื่อสารกับผู้บริโภค
9. ความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
ผลการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลสอบข้อเขียน
2. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และ ภัตตาคาร
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องระบุได้ถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์
2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้
3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงออกถึงคุณลักษณะสำคัญเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักวางแผน สามารถเขียนแผนกลยุทธ์การตลาดได้ มีประสบการณ์และผลงานในการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มีประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
กลยุทธ์การตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ครอบคลุม
- สภาพแวดล้อมตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
- การวางกลยุทธ์การตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ