หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-LTM-6-049ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพ ผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้อธิบายความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางตลาดของที่ระลึกรวมทั้งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและความต้องการกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ตลอดจนสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของตลาด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการวิเคราะห์ตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ทักษะการระบุตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3. ทักษะการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้หมาย
4. ทักษะการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับการตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับทิศทางของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3. ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4. ความรู้เกี่ยวกับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
ผลการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลสอบข้อเขียน
2. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และ ภัตตาคาร
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


ก) คำแนะนำ
• ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องระบุความต้องการของตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและระบุความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเกี่ยวกับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการ
• ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงออกให้เห็นถึงคุณลักษณะสำคัญของการเป็นผู้มีสนใจการตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นนักวางแผนที่มีความละเอียดรอบคอบ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
• วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างลักษณะเด่นของของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่คาดว่าจะตรงจามความต้องการของตลาดเป้าหมาย และต้องนำเสนอให้ตลาดได้รับรู้ และจดจำตำแหน่งผลิตภัณฑ์
• ประเด็นกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม อาจครอบคลุม
- ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Information Product) ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ