หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-LTM-6-049ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพ ผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้อธิบายความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางตลาดของที่ระลึกรวมทั้งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและความต้องการกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ตลอดจนสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของตลาด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการวิเคราะห์ตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ทักษะการระบุตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3. ทักษะการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้หมาย
4. ทักษะการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับการตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับทิศทางของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3. ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4. ความรู้เกี่ยวกับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
ผลการสัมภาษณ์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลสอบข้อเขียน
2. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และ ภัตตาคาร
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


ก) คำแนะนำ
• ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องระบุความต้องการของตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและระบุความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเกี่ยวกับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการ
• ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงออกให้เห็นถึงคุณลักษณะสำคัญของการเป็นผู้มีสนใจการตลาดของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นนักวางแผนที่มีความละเอียดรอบคอบ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
• วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างลักษณะเด่นของของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่คาดว่าจะตรงจามความต้องการของตลาดเป้าหมาย และต้องนำเสนอให้ตลาดได้รับรู้ และจดจำตำแหน่งผลิตภัณฑ์
• ประเด็นกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม อาจครอบคลุม
- ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Information Product) ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ