หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-LTM-6-055ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้อธิบาย ความสามารถในสร้างภาพลักษณ์สินค้าใหม่ และกำหนดคุณภาพสินค้าได้ตรงคุณค่าที่กลุ่มตลาดเป้าหมายคาดหวัง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
070201.1

สร้างภาพลักษณ์สินค้าใหม่

1.1 แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

070201.1.01
070201.1

สร้างภาพลักษณ์สินค้าใหม่

1.2 สร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า

070201.1.02
070201.2

กำหนดคุณภาพสินค้าตรงคุณค่าที่กลุ่มตลาดเป้าหมายคาดหวัง

2.1 คุณค่าด้านประโยชน์ 

070201.2.01
070201.2

กำหนดคุณภาพสินค้าตรงคุณค่าที่กลุ่มตลาดเป้าหมายคาดหวัง

2.2 คุณค่าด้านอารมณ์ และความรู้สึก

070201.2.02
070201.3

ออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นใหม่

3.1 พัฒนาของที่ระลึกและผลิตท้องถิ่นที่ใหม่

070201.3.01
070201.3

ออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นใหม่

3.2 ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีความเป็นเอกลักษณ์และตรงกับคุณค่าที่ตลาดคาดหวัง

070201.3.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
2. ทักษะการสร้างตราสินค้า
3. ทักษะการคัดคุณภาพสินค้า
4. ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า
5. ทักษะการพัฒนาและออกแบบสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
6. ทักษะการวิเคราะห์ตลาด
7. ทักษะการเพิ่มมูลค่าตลาด

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์
2. ความรู้เกี่ยวกับจุดอ่อนและจุดแข็งของสินค้า
3. ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้า
4. ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น
5. ความรู้เกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย
6. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด
7. ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและประโยชน์
8. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
9. ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกวัตถุดิบ
10. ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าสินค้า
11. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย
12. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
13. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการผลิต
14. ความรู้เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
15. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึก
16. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
1. ผลการสัมภาษณ์
2. ผลการสอบปฏิบัติ
3. ดูผลงานที่ผ่านมา
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และ ภัตตาคาร
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องอธิบายได้ถึงการสร้างภาพลักษณ์สินค้าใหม่
2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถกำหนดคุณภาพสินค้าตรงคุณค่าที่กลุ่มตลาดเป้าหมายคาดหวัง
3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงคุณลักษณะเป็นคนช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์และผลงาน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
สร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า หมายถึง การตั้งชื่อสินค้า รูปแบบสัญลักษณ์ สี ถ้อยคำเฉพาะ โดยเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นต้องแสดงถึงคำมั่นสัญญาที่ลูกค้าจะได้รับด้วยความสม่ำเสมอ อาทิ รูปแบบของคุณลักษณะ ประโยชน์ และคุณค่า เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ