หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-LTM-6-055ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้อธิบาย ความสามารถในสร้างภาพลักษณ์สินค้าใหม่ และกำหนดคุณภาพสินค้าได้ตรงคุณค่าที่กลุ่มตลาดเป้าหมายคาดหวัง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
070201.1

สร้างภาพลักษณ์สินค้าใหม่

1.1 แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

070201.1.01 167451
070201.1

สร้างภาพลักษณ์สินค้าใหม่

1.2 สร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า

070201.1.02 167452
070201.2

กำหนดคุณภาพสินค้าตรงคุณค่าที่กลุ่มตลาดเป้าหมายคาดหวัง

2.1 คุณค่าด้านประโยชน์ 

070201.2.01 167453
070201.2

กำหนดคุณภาพสินค้าตรงคุณค่าที่กลุ่มตลาดเป้าหมายคาดหวัง

2.2 คุณค่าด้านอารมณ์ และความรู้สึก

070201.2.02 167454
070201.3

ออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นใหม่

3.1 พัฒนาของที่ระลึกและผลิตท้องถิ่นที่ใหม่

070201.3.01 167455
070201.3

ออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นใหม่

3.2 ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีความเป็นเอกลักษณ์และตรงกับคุณค่าที่ตลาดคาดหวัง

070201.3.02 167456

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
2. ทักษะการสร้างตราสินค้า
3. ทักษะการคัดคุณภาพสินค้า
4. ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า
5. ทักษะการพัฒนาและออกแบบสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
6. ทักษะการวิเคราะห์ตลาด
7. ทักษะการเพิ่มมูลค่าตลาด

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์
2. ความรู้เกี่ยวกับจุดอ่อนและจุดแข็งของสินค้า
3. ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้า
4. ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น
5. ความรู้เกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย
6. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด
7. ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและประโยชน์
8. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
9. ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกวัตถุดิบ
10. ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าสินค้า
11. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย
12. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
13. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการผลิต
14. ความรู้เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
15. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึก
16. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )
1. ผลการสัมภาษณ์
2. ผลการสอบปฏิบัติ
3. ดูผลงานที่ผ่านมา
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลสอบข้อเขียน
2. ผลการสัมภาษณ์
3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
การประเมินควรให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และ ภัตตาคาร
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องอธิบายได้ถึงการสร้างภาพลักษณ์สินค้าใหม่
2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถกำหนดคุณภาพสินค้าตรงคุณค่าที่กลุ่มตลาดเป้าหมายคาดหวัง
3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงคุณลักษณะเป็นคนช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์และผลงาน
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
สร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า หมายถึง การตั้งชื่อสินค้า รูปแบบสัญลักษณ์ สี ถ้อยคำเฉพาะ โดยเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นต้องแสดงถึงคำมั่นสัญญาที่ลูกค้าจะได้รับด้วยความสม่ำเสมอ อาทิ รูปแบบของคุณลักษณะ ประโยชน์ และคุณค่า เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ