สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย ( 11 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย
อาชีพนักกู้ชีพ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารกู้ชีพ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักกู้ภัย 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารกู้ภัย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ภัย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักดับเพลิง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารดับเพลิง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ