สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย ( 24 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 1 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักบริหารกู้ชีพ ระดับ 7
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ ระดับ 8
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 1 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 2 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักบริหารกู้ภัย ระดับ 7
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ภัย ระดับ 8
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 1 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 2 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักบริหารดับเพลิง ระดับ 7
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง ระดับ 8

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย
อาชีพนักกู้ชีพ (Medicalemergency personnel: MEP 1) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักกู้ภัย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP7) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารกู้ภัย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารดับเพลิง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP8) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ภัย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักกู้ชีพ 6 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารกู้ชีพ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักกู้ภัย 6 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารกู้ภัย 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ภัย 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักดับเพลิง 6 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารดับเพลิง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ