คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีความสามารถบัญชาการเหตุการณ์  ICS (Incident Command System)  ขั้นสูง ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย  บันทึกความสามารถในการปฏิบัติงาน ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ในการกู้ภัย  บริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและจัดหาให้เพียงพอแก่การ ช่วยเหลือ  บูรณาการทรัพยากร อำนวยการฉุกเฉินในภาวะวิกฤติเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จัดโครงสร้างการจัดการเหตุการณ์ตามระบบ ICS เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือ กำกับดูแลการปฏิบัติการเข้าพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ประสบภัย กำกับดูแลเตรียมการเคลื่อนย้าย(Stabilization) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อให้การรักษาพยาบาลอย่างปลอดภัย กำกับดูแลการส่งกำลังบำรุงผู้ประสบภัยและผู้เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกฝ่าย  กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมิให้สูญหายหรือเสียหาย เตรียมการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 6

           ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา    และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง หรือ

           ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง หรือ

           ผู้ที่ มีหน้าที่ หรือเคยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานกู้ภัย หรืองานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ภัยอย่างน้อย 9 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง

2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 6 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้างานกู้ภัย  หัวหน้างานอาสาบรรเทาสาธารณภัย  ผู้บริหารงานกู้ภัย 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-XHBN-141A รับแจ้งเหตุ รายงานและประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
DPM-OFBN-144A บำรุงรักษาอุปกรณ์ และฐานปฏิบัติการ
DPM-OPSW-145A จัดทำโครงสร้าง แผนกู้ภัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
DPM-JUIV-149A บริหารโครงสร้าง แผนเผชิญเหตุ และเทคนิคในการกู้ภัย
DPM-XWAS-150A แนะนำตรวจสอบ และเป็นผู้นำการกู้ภัย
DPM-PFXF-151A บันทึกความ-สามารถในการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ