คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         เป็นผู้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติการกู้ภัยขั้นพื้นฐาน การบัญชาการเหตุการณ์ขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการกู้ภัยขั้นพื้นฐานเข้าพื้นที่เพื่อค้นหา (Access) ในการปฏิบัติการกู้ภัยขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการค้นหา (Search and rescue) ผู้ประสบภัยขั้นพื้นฐาน  เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุ   (stabilization) ขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังพื้นที่คัดแยกของหน่วยกู้ชีพ  ระดับพื้นฐาน  ส่งกำลังบำรุงแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติการกู้ภัย ขั้นพื้นฐาน ประเมินความต้องการการให้ความช่วยเหลือเพื่อพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

       1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ

       2. มีประสบการณ์การกู้ภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ จะต้องผ่านประสบการณ์การกู้ภัยไม่น้อยกว่า 5-10 ครั้ง หรือผ่านการอบรมการกู้ภัย ตามหลักสูตรกู้ภัยไม่น้อยกว่า 7 วัน จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง  หรือมีความสามารถพิเศษเช่นด้านภาษา เครื่องจักรกล ระบบสื่อสาร/ดาวเทียม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การใช้แผนที่และเข็มทิศ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ฯลฯ (ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

       3. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 2 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน....3.......หน่วยสมรรถนะ

       4. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 2 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 2

       5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานกู้ภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ :  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---2-009ZB ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นพื้นฐาน
DPM---2-009ZB การบัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นพื้นฐาน
DPM-TMZX-062A ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ