คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติการกู้ภัยขั้นกลาง  เข้าพื้นที่เพื่อค้นหา (Access) ในการปฏิบัติการกู้ภัยขั้นกลาง ปฏิบัติการค้นหา (Search and rescue) ผู้ประสบภัย ขั้นกลาง เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุ   (stabilization) ขั้นกลาง ติดตามการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังพื้นที่คัดแยกของหน่วย กู้ชีพ ระดับกลาง ส่งกำลังบำรุงแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติการกู้ภัยขั้นกลาง ประเมินความต้องการการให้ความช่วยเหลือเพื่อพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือ ขั้นกลาง สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการกู้ภัยได้ ใช้เทคนิคพิเศษได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ  อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 4

ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมีประสบการณ์การเกี่ยวกับงานกู้ภัยไม่น้อยกว่า  4  ปี  และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง หรือ

ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การเกี่ยวกับงานกู้ภัยไม่น้อยกว่า  3  ปี  และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด  หรือนายจ้าง  หรือ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือระดับอนุปริญญา  และมีประสบการณ์การเกี่ยวกับงานกู้ภัยไม่น้อยกว่า  2  ปี  และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด  หรือนายจ้าง  หรือ

ผู้ที่มีหน้าที่  หรือเคยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานกู้ภัย  หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ภัยอย่างน้อย  5  ปี  และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง

2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ  อาชีพนักกู้ภัย  ระดับ  4  จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน  4  หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานกู้ภัย กู้ภัย ผู้ที่ปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-XHBN-141A รับแจ้งเหตุ รายงานและประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
DPM-OFBN-144A บำรุงรักษาอุปกรณ์ และฐานปฏิบัติการ
DPM-RGGX-147A รับคำสั่งการบัญชาการเหตุ-การณ์ ICS (Incident Command System)
DPM-PFXF-151A บันทึกความ-สามารถในการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0254-A : ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชเอ็น. ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ