คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถรับแจ้งเหตุเมื่อมีภัยประสบภัยทุกประเภทโดยการรับแจ้งเหตุด้วยระบบโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสาร จากประชาชนหรือผู้ประสบภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุโดยตรงหรือจากศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ และใช้จิตวิทยาในการรับแจ้งเหตุ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

       1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ

       2. มีประสบการณ์การกู้ภัยไม่น้อยกว่า 3-5 ครั้ง หรือจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการกู้ภัยจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหน่วยงานของรัฐ

       3. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ นักกู้ภัย ระดับ 1 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน....1.....หน่วยสมรรถนะ

       4. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 1 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 1 

       5.ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานกู้ภัย  พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ :  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---1-009ZB รับแจ้งเหตุ รายงานและประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ