คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถปฏิบัติการกู้ภัยขั้นสูง เข้าพื้นที่เพื่อค้นหา (Access) ในการปฏิบัติการกู้ภัยขั้นสูง ปฏิบัติการค้นหา (Search and rescue) ผู้ประสบภัยขั้นสูง) เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุ  (stabilization) ขั้นสูง กำกับดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุ  (stabilization) ขั้นสูง ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังพื้นที่คัดแยกของหน่วยกู้ชีพ  ระดับสูง ส่งกำลังบำรุงแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติการกู้ภัยระดับสูง ประเมินความต้องการการให้ความช่วยเหลือเพื่อพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือ ขั้นสูง เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุ   (stabilization) ขั้นสูงการบัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System)  ขั้นพื้นฐาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 5

ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง หรือ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือระดับอนุปริญญา  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง หรือ

ผู้ที่มีหน้าที่ หรือเคยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานกู้ภัย  หรืองานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ภัยอย่างน้อย 7 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง

2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 5 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน  5  หน่วยสมรรถนะ  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้างานกู้ภัย หัวหน้างานอาสาบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-XHBN-141A รับแจ้งเหตุ รายงานและประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
DPM-OFBN-144A บำรุงรักษาอุปกรณ์ และฐานปฏิบัติการ
DPM-SVPA-148A จัดโครงสร้างสายบัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System)
DPM-XWAS-150A แนะนำตรวจสอบ และเป็นผู้นำการกู้ภัย
DPM-PFXF-151A บันทึกความ-สามารถในการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0254-A : ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชเอ็น. ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ