คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีความสามารถเข้าพื้นที่เพื่อค้นหา (Access) ในการปฏิบัติการกู้ภัยขั้นต้นปฏิบัติการค้นหา (Search and rescue) ผู้ประสบภัย ขั้นต้น เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุ   (stabilization) ขั้นต้น  ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังพื้นที่คัดแยกของหน่วยกู้ชีพระดับต้น ส่งกำลังบำรุงแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติการกู้ภัยขั้นต้น ประเมินความต้องการการให้ความช่วยเหลือเพื่อพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือขั้นต้น ใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยได้ ใช้เทคนิคพิเศษในการกู้ภัยได้   

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 3

ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ภัยอย่างน้อย 2 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง หรือ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ภัย อย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือ

ผู้ที่มีหน้าที่ หรือเคยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานกู้ภัย หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ภัยอย่างน้อย 3 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง

2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 3 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน  6  หน่วยสมรรถนะ         

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานกู้ภัย ผู้ที่ปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-XHBN-141A รับแจ้งเหตุ รายงานและประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
DPM-QDXW-142A ปฏิบัติการค้นหาด้วยการเดินเท้า
DPM-WRCA-143A ประสานงานการสื่อสารเพื่อปฏิบัติการขนส่งลำเลียงผู้ประสบภัย
DPM-BMGP-146A รับคำสั่ง พร้อมรายงานต่อศูนย์บัญชาการ
DPM-RGGX-147A รับคำสั่งการบัญชาการเหตุ-การณ์ ICS (Incident Command System)
DPM-PFXF-151A บันทึกความ-สามารถในการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0254-A : ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชเอ็น. ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ