สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน ( 19 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะ/ล้วง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะ/ล้วง ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน งานผ้าทอ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน ส่งเสริมงานอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระดับ 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะและล้วง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบร่วมสมัย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องประดับ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะ/ล้วง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
จัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ