คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบุอัตลักษณ์กลุ่มหัวโขน เอกลักษณ์ของใบหน้า – ยอดหรือมงกุฎ สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ การปั้น การร่างแบบหุ่นหัวโขน อย่างเหมาะสม สามารถทำพิมพ์หุ่นหัวโขน และหล่อหุ่นต้นแบบได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีประสบการณ์ในงานช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบสาธิตการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยสมรรถนะในระดับนี้จำนวน 2 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาชีพช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-PICO-401B จำแนกรูปแบบหัวโขนในเรื่องรามเกียรติ์
CRA-TCJF-402B เตรียมการขึ้นหุ่นอุปกรณ์หัวโขน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ