Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จำแนกรูปแบบหัวโขนในเรื่องรามเกียรติ์
1
2
เตรียมการขึ้นหุ่นอุปกรณ์หัวโขน
3
4

ยินดีต้อนรับ