คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกใช้กระดาษในการปิดหุ่นหัวโขน การผ่ากระดาษออกจากหุ่นหัวโขน การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ผ่าหุ่นหัวโขน และทำการเย็บหุ่นกระดาษหัวโขน การผสมรักสมุกหรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสกุลช่าง ทำรักสมุกใช้ในการปั้นหน้าหัวโขนและใช้ในตีลวดลายประดับหัวโขน ประดับลวดลายในส่วนที่เป็นยอด สามารถปิดทองคำเปลว และสามารถเลือกใช้วัสดุพลอย – เลื่อมสีต่าง ๆ ประดับตามลวดลายต่าง ๆ ได้เหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. สอบผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย ระดับ 4 และทำงานในระดับระดับนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3. มีประสบการณ์ในงานช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบสาธิตการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยสมรรถนะในระดับนี้จำนวน 2 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาชีพช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-YTSJ-403B เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปิดหุ่น - ผ่าหุ่นหัวโขน
CRA-YPAM-404B ผสมรักสมุกในการปั้นหน้าหัวโขน ประดับลวดลายหัวโขน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ