คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ระดับที่ 5 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ ขึ้นรูปจักสานแบบไม่มีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ และกำหนดขนาดเส้นวัตถุดิบในการสานเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ สานลวดลายเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ เก็บรายละเอียดเครื่องจักสานงานอนุรักษ์ และเข้าขอบ เก็บริมผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ ประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานงานอนุรักษ์ และผูก มัด ถัก พัน ตกแต่งส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ ขัดแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานงานอนุรักษ์ และตรวจสอบรูปร่าง รูปทรง สัดส่วนเครื่องจักสานงานสำหรับงานอนุรักษ์  ตรวจสอบการสานลาย เครื่องจักสานงานสำหรับงานอนุรักษ์ ตรวจสอบการประกอบ ส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ รวมทั้งการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานงานสำหรับงานอนุรักษ์ และตรวจสอบการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอสมัคร
2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องจักสานตามหน่วยสมรรถนะและมีผลงานมาแสดง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผลิตเครื่องจักสาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-OQEV-362B ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับงานอนุรักษ์
CRA-GAUG-363B สานผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับงานอนุรักษ์
CRA-WNDT-364B ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์
CRA-ZEWQ-365B ตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์
CRA-SJME-366B ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน สำหรับงานอนุรักษ์
CRA-GFDG-367B เคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TPQI-0001-A : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ