หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-WNDT-364B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7317 ช่างงานหัตถกรรมไม้ เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ โดยสามารถเข้าขอบ เก็บริมผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ และประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03131

เข้าขอบ เก็บริมผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

1. เข้าขอบ เก็บริมผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานได้อย่างถูกต้อง

03131.01 200282
03131

เข้าขอบ เก็บริมผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

2. ตรวจสอบการเข้าขอบ เก็บริมผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานได้อย่างถูกต้อง

03131.02 200283
03132

ประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

1. ประกอบเครื่องจักสานส่วนต่างๆ เข้ากันเป็นผลิตภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง

03132.01 200284
03132

ประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

2. ตรวจสอบส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานได้อย่างถูกต้อง

03132.02 200285

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเข้าขอบ เก็บริมผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

2. ปฏิบัติการประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานสำหรับอนุรักษ์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคนิคการเข้าขอบ เก็บริมเครื่องจักสาน

2. หลักการประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าขอบ เก็บริมผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานสำหรับอนุรักษ์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การเข้าขอบ เก็บริมผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับการอนุรักษ์เป็นการนำชิ้นงานที่สานลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วมาพับขอบ หรือเก็บขอบ ชิ้นงานที่ต้องยึดติดใช้วัสดุพัน ผูกยึดติดให้เรียบร้อย

2. การประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องจักสานเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่สานลวดลายเรียบร้อยแล้วทำให้เครื่องจักสานมีลักษณะความสมบูรณ์ขององค์ประกอบ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ