หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับงานอนุรักษ์

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-OQEV-362B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับงานอนุรักษ์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7317 ช่างงานหัตถกรรมไม้ เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับงานอนุรักษ์ โดยสามารถขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ และขึ้นรูปจักสานแบบไม่มีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03111

ขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

1. สร้างโมลด์ที่ใช้ขึ้นรูปเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้อง

03111.01 200271
03111

ขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

2. ขึ้นรูปเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์แบบมีโมลด์ประกอบได้อย่างถูกต้อง

03111.02 200272
03111

ขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

3. ตรวจสอบการขึ้นรูปแบบมีโมลด์เครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้อง

03111.03 200273
03112

ขึ้นรูปจักสานแบบไม่มีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

1. ขึ้นรูปเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์แบบไม่มีโมลด์ประกอบได้อย่างถูกต้อง

03112.01 200274
03112

ขึ้นรูปจักสานแบบไม่มีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

2. ตรวจสอบการขึ้นรูปแบบไม่มีโมลด์เครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้อง

03112.02 200275

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ 

2. ปฏิบัติการขึ้นรูปจักสานแบบไม่มีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคนิคการสร้างโมลด์

2. เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานแบบต่างๆ

3. วัสดุที่นำมาใช้ในการทำโมลด์ผลิตเครื่องจักสาน 

4. การดูแลรักษาโมลด์ที่ใช้ประกอบการผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

5. โครงสร้างและรูปทรงผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับการอนุรักษ์

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องขึ้นรูปจักสานแบบมีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับ

การอนุรักษ์

2. ผู้รับการประเมินจะต้องขึ้นรูปจักสานแบบไม่มีโมลด์ประกอบเพื่อผลิตเครื่องจักสานสำหรับ

การอนุรักษ์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. วัสดุที่ใช้ในการสร้างโมลด์ ได้แก่ ไม้ โฟม เป็นต้น

2. การขึ้นรูปจักสาน โดยการตั้งเส้นวัสดุสานลายขัดหรือทะแยงตามลักษณะของรูปแบบเลือกขนาดของวัสดุเส้นตั้ง ตั้งเส้นขึ้นรูปแบบมีโครงสร้างภายในหรือมีโมลด์ การตั้งเส้นวัสดุจักสานแบบไม่มีโมลด์หรือไม่มีโครงสร้างภายใน

3. โมลด์ที่ใช้ประกอบการจักสานรูปแบบต่าง ๆ     

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ