หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สานผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับงานอนุรักษ์

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-GAUG-363B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สานผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับงานอนุรักษ์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7317 ช่างงานหัตถกรรมไม้ เครื่องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการสานผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับงานอนุรักษ์โดยสามารถกำหนดขนาดเส้นวัตถุดิบในการสานเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ และสานลวดลายเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ และเก็บรายละเอียดเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03121

กำหนดขนาดเส้นวัตถุดิบในการสานเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

1. เลือกใช้เส้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานได้อย่างถูกต้องตรงตามประเภทผลิตภัณฑ์


03121.01 200276
03121

กำหนดขนาดเส้นวัตถุดิบในการสานเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

2. ตรวจสอบขนาดเส้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานได้อย่างถูกต้อง

03121.02 200277
03122

สานลวดลายเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

1. เครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ สานลวดลายตามกำหนดได้อย่างถูกต้อง

03122.01 200278
03122

สานลวดลายเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

2. ลวดลายเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสานลวดลายได้อย่างถูกต้อง


03122.02 200279
03123

เก็บรายละเอียดเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

1. ลนเปลวไฟเพื่อเก็บรายละเอียดเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้อง


03123.01 200280
03123

เก็บรายละเอียดเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์

2. ตรวจสอบรายละเอียดจากการลนเปลวไฟเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้อง

03123.02 200281

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการกำหนดขนาดเส้นวัตถุดิบที่ใช้ในการสานเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

2. ปฏิบัติการสานลวดลายเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

3. ปฏิบัติการเก็บรายละเอียดเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ขนาดของเส้นวัตถุดิบที่ใช้ในการสาน

2. ลวดลายการสานเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

3. วิธีการสานลายเครื่องจักสาน

4. เทคนิคการเก็บรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการสานผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับการอนุรักษ์

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องกำหนดขนาดเส้นวัตถุดิบที่ใช้ในการสานเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสานลวดลายเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเก็บรายละเอียดเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ขนาดเส้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ กำหนดให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับการอนุรักษ์ตามกำหนด

2. ลวดลายจักสานรูปแบบต่างๆ ตามลายที่กำหนด

3. การเก็บรายละเอียดเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ อาจใช้วิธีการลนเปลวไฟเพื่อให้งานเรียบร้อย ได้แก่ แก๊ส เทียน ไฟแช็ค เป็นต้น หรืออาจใช้กรรไกรขนาดเล็กตัดเสี้ยน ขนเล็กๆเก็บรายละเอียดของเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ