คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างเขียนแบบศิลปะไทย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างเขียนแบบศิลปะไทย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนตัวพระ ตัวนาง และตัวกากแบบต่างๆ สามารถอธิบายลักษณะทางกายวิภาคและนาฏลักษณ์ของตัวพระ ตัวนาง และตัวกาก ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับเทพบุรุษ เทพสตรี เครื่องอาวุธประจำตัว มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของอาชีพชาวบ้าน เครื่องแต่งกายตามยุคสมัย และเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเขียนได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเขียนแบบศิลปะไทย ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. สอบผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ ช่างเขียนแบบศิลปะไทย ระดับ 4 และทำงานในระดับระดับนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3. มีประสบการณ์ในงานช่างเขียนแบบศิลปะไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบสาธิตการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยสมรรถนะในระดับนี้จำนวน 3 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาชีพช่างเขียนแบบศิลปะไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-RHAW-388B เขียนตัวพระ
CRA-DOVO-389B เขียนตัวนาง
CRA-ICAD-390B เขียนตัวกาก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ