คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขาส่งเสริมงานอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม อาชีพจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขาส่งเสริมงานอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม อาชีพจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมระดับที่ 6 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ในการวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม กำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมรวมทั้งการวางแผนการผลิตงานอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดการปฏิบัติในงานด้านการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม บริหารบุคลากรในงานด้านการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม บริหารการเงินและบัญชี บริหารทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม  กำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา ประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงาน
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอสมัคร
2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ตามหน่วยสมรรถนะและมีผลงานมาแสดง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-DHVY-383B จัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม
CRA-HQWJ-384B จัดการงานอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ