หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-DHVY-383B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

-6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม โดยสามารถวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมและกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย และจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า และบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
05011

วางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

1. สำรวจข้อมูลที่ใช้เพื่อวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมได้อย่างถูกต้อง

05011.01 200398
05011

วางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

2. การติดตามและประเมิน ดำเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

05011.02 200399
05012

กำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย

1. สำรวจตลาด และราคาสินค้าเพื่อกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

05012.01 200400
05012

กำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย

2. กำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการกำหนดราคา

05012.02 200401
05013

จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

1. เลือกช่องทางการจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง

05013.01 200402
05013

จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

2. จัดทำการสำรวจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามหลักการ สำรวจคู่เทียบผลิตภัณฑ์ในด้านราคา ช่องทางการจัดหน่าย และการส่งเสริมการขาย 

05013.02 200403
05013

จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

3. จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้

05013.03 200404
05013

จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

4. จัดจำหน่ายสินค้าที่ส่งเสริมการอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมได้


05013.04 200405
05014

บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์

1. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับสินค้า

05014.01 200406
05014

บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์

2. ตรวจสอบการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

05014.02 200407
05014

บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์

3. ออกแบบการบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการขนส่งและจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

05014.03 200408
05015

บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

1. คำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมได้อย่างถูกต้อง

05015.01 200409
05015

บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

2. มีการควบคุมต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

05015.02 200410
05015

บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

3. มีการประเมินต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

05015.03 200411
05015

บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

4. บริหารการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

05015.04 200412

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

2. ปฏิบัติการกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย

3. ปฏิบัติการจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

4. ปฏิบัติการด้านบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์

5. ปฏิบัติการบริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวางแผนการตลาด

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์

3. เทคนิคการเพิ่มมูลสินค้า

4. หลักการตลาด

5. การบรรจุภัณฑ์สินค้า

6. การวิจัยการตลาดเบื้องต้น

7. การจัดการผลิตสินค้า

8. การบริหารต้นทุน

9. การบริหารความเสี่ยง

10. ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับการอนุรักษ์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม และ/หรือ  

2. เอกสารการนำเสนองานหรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงาน พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม และ/หรือ  

3. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการด้านบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์

5. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการบริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมโดยวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีการเพิ่มมูลสินค้าได้อย่างถูกต้อง

2. การกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่ายโดยกำหนดราคากลางของสินค้าได้อย่างยุติธรรม

3. การจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า โดยการขายส่ง และขายปลีกสินค้าตามรายการความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การจัดการบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การบริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ