คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นระดับที่ 5 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น เตรียมดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น เตรียมเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น เตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และสร้างต้นแบบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น สร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น กดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น การเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น การเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น การเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และเผาดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น เผาเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น เผาตกแต่งสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น เผารมควันและการเผาแบบเปิด (ไม่ใช้เตาแบบปิด) สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบคำร้องขอสมัคร
2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ระดับ 5 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องปั้นดินเผาตามหน่วยสมรรถนะและมีผลงานมาแสดง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-AICB-348B เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น
CRA-MBWY-349B สร้างพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น
CRA-JVEO-350B ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น
CRA-VOCM-351B ตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น
CRA-HWJN-352B การเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น
CRA-KXWC-353B เผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น
CRA-NWBV-354B ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ