หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-MBWY-349B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการสร้างพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น โดยสามารถสร้างต้นแบบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และสร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02121

สร้างต้นแบบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อการสร้างต้นแบบได้อย่างถูกต้อง

02121.01 200077
02121

สร้างต้นแบบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ขึ้นรูปต้นแบบตามแบบอย่างถูกต้อง 

02121.02 200078
02121

สร้างต้นแบบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ตกแต่ง ตรวจสอบความเรียบร้อย ต้นแบบได้อย่างถูกต้อง


02121.03 200079
02122

สร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อสร้างแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02122.01 200080
02122

สร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. สร้างแม่พิมพ์ตามแบบได้อย่างถูกต้อง 

02122.02 200081
02122

สร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ตกแต่ง ตรวจสอบความเรียบร้อยแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

02122.03 200082

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการสร้างต้นแบบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์

2. การเก็บรักษาพิมพ์ปลาสเตอร์

3. การทำต้นแบบปูนปลาสเตอร์

4. การทำพิมพ์เพื่องานเครื่องปั้นดินเผา

5. รูปทรงลวดลายเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการสร้างพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การสร้างต้นแบบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น เช่น การปั้น การกลึง การหล่อ เป็นต้น

2. การสร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น เช่น การแบ่งพิมพ์ สร้างพิมพ์ชิ้น สร้างพิมพ์หลายชิ้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ