หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-NWBV-354B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น โดยสามารถตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02171

ตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. ตรวจสอบตำหนิผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

02171.01 200175
02171

ตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. แก้ไขตำหนิของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

02171.02 200176
02172

ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

02172.01 200177
02172

ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. คัดแยกตามความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

02172.02 200178

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ปฏิบัติการตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

2. ตำหนิและสาเหตุของการเกิดตำหนิ

3. วิธีแก้ไขการเกิดตำหนิ

4. ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ได้แก่ รอยร้าว รอยแตกบิ่น เคลือบร่น เคลือบมีรูเข็ม สีไม่สม่ำเสมอ และสีหลุดร่อน เป็นต้น 

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยตามเกณฑ์ที่กำหนด และการคัดแยกกลุ่มตามคุณภาพชิ้นงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ