หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HWJN-352B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น โดยสามารถการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และการเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02151

การเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02151.01 200143
02151

การเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. เตรียมน้ำเคลือบที่ใช้ในการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02151.02 200144
02151

การเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. เคลือบแบบจุ่มเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

02151.03 200145
02151

การเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นก่อนนำไปเผา

02151.04 200146
02152

การเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02152.01 200147
02152

การเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. เตรียมน้ำเคลือบที่ใช้ในการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02152.02 200148
02152

การเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. เคลือบแบบทาเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

02152.03 200149
02152

การเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นก่อนนำไปเผา

02152.04 200150
02153

การเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02153.01 200151
02153

การเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. เตรียมน้ำเคลือบที่ใช้ในการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02153.02 200152
02153

การเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. เคลือบแบบราดเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

02153.03 200153
02153

การเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นก่อนนำไปเผา

02153.04 200154
02154

การเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02154.01 200155
02154

การเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. เตรียมน้ำเคลือบที่ใช้ในการเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ

02154.02 200156
02154

การเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. เคลือบแบบพ่นเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

02154.03 200157
02154

การเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นก่อนนำไปเผา

02154.04 200158

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ปฏิบัติการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ปฏิบัติการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ปฏิบัติการเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการเคลือบ

2. การเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

3. การทำน้ำเคลือบ 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นโดยเตรียมผลิตภัณฑ์ เตรียมเคลือบ จุ่มเคลือบ และตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง

2. เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นโดยเตรียมผลิตภัณฑ์ เตรียมเคลือบ ทาเคลือบ และตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง 

3. เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นโดยเตรียมผลิตภัณฑ์ เตรียมเคลือบ ราดเคลือบ 

และตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง

4. เคลือบแบบพ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นโดยเตรียมผลิตภัณฑ์ เตรียมเคลือบ พ่นเคลือบ 

และตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ