หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-JVEO-350B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น โดยสามารถขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02131

ขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. นวดดินก่อนการขึ้นรูปด้วยมือได้อย่างถูกต้อง

02131.01 200085
02131

ขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ขึ้นรูปดินปั้นที่นวดแล้วด้วยมือ ตามแบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน


02131.02 200086
02131

ขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นที่ขั้นรูปแล้วได้อย่างถูกต้อง

02131.03 200087
02132

ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. นวดดินก่อนการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนได้อย่างถูกต้อง

02132.01 200092
02132

ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ขึ้นรูปดินปั้นที่นวดแล้วด้วยแป้นหมุนตามแบบได้อย่างถูกต้อง 

02132.02 200093
02132

ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนแล้วได้อย่างถูกต้อง

02132.03 200094
02133

ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. นวดดินก่อนการขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

02133.01 200095
02133

ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ขึ้นรูปดินปั้นที่นวดแล้วด้วยการอัดแบบพิมพ์ตามแบบได้อย่างถูกต้อง 

02133.02 200096
02133

ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นที่ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์แล้วได้อย่างถูกต้อง

02133.03 200097
02134

ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. เตรียมน้ำดินสำหรับขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02134.01 200098
02134

ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. เตรียมแบบพิมพ์สำหรับขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02134.02 200099
02134

ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้อง

02134.03 200100
02134

ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นที่ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินแล้วได้อย่างถูกต้อง

02134.04 200101

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คุณสมบัติของดินปั้นในสภาวะต่างๆ ที่จะนำไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

2. การเตรียมดินปั้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ

3. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการต่างๆ

4. การเตรียมแบบพิมพ์เพื่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

5. การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร

6. รูปทรงลวดลายเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เตรียมดินปั้นสำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้   

2. ขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นโดยการปั้นแบบีบ แบบขด แบบแผ่น และแบบประติมากรรมได้ ตามแบบที่กำหนด

3. ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น โดยเตรียมดินปั้น ขึ้นรูปทรง และแต่งชิ้นงาน

4. ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นโดยเตรียมดินปั้น อัดดินผลิตชิ้นงาน และแต่งชิ้นงาน

5. ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น เตรียมแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ เตรียม

น้ำดิน หล่อชิ้นงาน และแต่งชิ้นงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ