หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-AICB-348B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7314 ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น โดยสามารถเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และเตรียมดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และเตรียมเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และเตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02111

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02111.01 200066
02111

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ตรวจสอบความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นในการใช้งาน

02111.02 200067
02112

เตรียมดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. เตรียมดินก่อนการผสม สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02112.01 200068
02112

เตรียมดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ผสมดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02112.02 200069
02112

เตรียมดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. นวดดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02112.03 200070
02113

เตรียมเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. เตรียมวัตถุดิบสำหรับเตรียมเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02113.01 200071
02113

เตรียมเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. บดผสมส่วนผสมของเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02113.02 200072
02113

เตรียมเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. กรองส่วนผสมของเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02113.03 200073
02114

เตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

1. เตรียมวัตถุดิบสำหรับเตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02114.01 200074
02114

เตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. บดผสมวัตถุดิบสำหรับให้สีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02114.02 200075
02114

เตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. กรองสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

02114.03 200076

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ปฏิบัติการเตรียมดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ปฏิบัติการเตรียมเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ปฏิบัติการเตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. คุณสมบัติของดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. การเตรียมเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. การเตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ประกอบด้วยตะแกรงร่อน เครื่องย่อย ภาชนะเก็บวัตถุดิบและเครื่องมือปั้น เป็นต้น

2. เตรียมวัตถุดิบ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ได้แก่ วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมดิน เตรียมเคลือบ เตรียมสี

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ